Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

Днес, в гр. Забок, Република Хърватска, се подписа споразумение за партньорство между СНЦ “МИГ Аврен

ВОМР с подкрепата на ОП

ВОМР с подкрепата на ОП

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020