Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПИК , С БЕНЕФИЦИЕНТ „ИНХОМ“ ООД

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Провеждане на информационни дни по обявена процедура за подбор на проектни предложения - Мярка 19.2/

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ