Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

Весела Коледа!

Проведоха се информационни дни по процедури по мерки 19.2/4.1 и 19.2/7.2

Информационни дни по мерки 19.2/4.1 и 19.2/7.2 от СВОМР

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.052