Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

„МИГ АВРЕН -БЕЛОСЛАВ“ С ПЪРВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СТРАТЕГИЯТА СИ.

Екипът на СНЦ МИГ Аврен-Белослав: Честита Баба Марта! Бъдете здрави!

Информационни дни по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Предстоящи информационни дни по по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.155 - 19.2/6.4 „Инвестиции