Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

Покана за участие в обучения

Покана за участие в информационни срещи

Публично обсъждане на 19.2/2-2.2.3-4 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 19.2/2-2.1.3-2 „ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“