Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

Шести подписан договор за предоставяне на БФП към стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Аврен - Белослав

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с бенефициент

Проведе се пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0002 “Активно включване за по-добър живот в

В Белослав се проведе начална пресконфренция в изпълнение на проект