Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ВТОРА И ТРЕТА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

12.02.2016

На 12.02.2016 г. от 11.00 часа в Народно Читалище  „П.Р. Славейков – 1901“, с. Аврен и от 13.30 часа в Народно Читалище  „Н. Й. Вапцаров – 1908“, с. Синдел, се проведоха две информационни кампании на територията на Община Аврен в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Аврен - Белослав” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Община Аврен е водещ партньор на създаденото Местно партньорство за целите на прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), което включва представители на публичния, стопанския и неправителствения сектор, с териториален обхват административните граници на двете съседни общини – Аврен и Белослав.
Присъстващите на информационната кампания в с. Аврен бяха приветствани от Кмета на Община Аврен – Емануил Манолов, а в с. Синдел от г-жа Живка Костадинова – Заместник Кмет на Община Аврен.
Срещата продължи водена от г-жа Пламена Стефанова – Директор Дирекция „Инфраструктура и инвестиционна политика“ при Община Аврен, която представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането на съвместен проект по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.            
След презентацията госпожа Стефанова покани участниците да попълнят анкетните карти като поясни, че чрез тях  ще бъде получено обективно мнение за нуждите и потенциала на двете територии, за тяхното развитие в контекста на приоритетите, целите и интервенциите, попадащи в обхвата на Подхода Водено от общностите местно развитие. Също така ще бъде подпогнат процеса на разработка на качествена Стратегия, основаваща се на характерните потребности и потенциал, както и на сходната визия за развитие на двете общини, на общите им социално-икономически интереси.
В информационните кампании взеха участие местни лидери, представители на местното население, частния бизнес, читалищата и представители на местни малцинствени групи.