Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обучение на местни лидери - 04.04.2016г. гр.Белослав

05.04.2016

Обучение на местни лидери - 04.04.2016г. гр.Белослав
Присъствен списък
Протокол
Материали
Доклад
Приемо-предавателен протокол
Удостоверения на участниците