Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обучение на местни лидери - 14.04.2016г. Аврен

17.04.2016

Обучение на местни лидери - 14.04.2016г. Аврен
Доклад
Присъствен списък
Материали

Приемо-предавателен протокол
Удостоверения на участниците