Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обществено обсъждане на Стратегията ВОМР 1

28.04.2016

Заседателна Зала „Просвета“ при Общинска администрация Аврен, община Аврен, област Варна
Дата: 28.04.2016
Час: 14:00