Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Работна среща 2

29.03.2016

Работна среща свързана с консултиране за подготовка на стратегията.
Заседателна Зала – Общинска администрация Белослав, гр. Белослав, община Белослав, Област Варна
Дата: 29.03.2016
Час: 13:00
Анкетна карта
Доклад
Протокол
Присъствен списък
Презентация