Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Актуализиран Индикативен годишен работен график за 2018

09.07.2018

Актуализиран Индикативен годишен работен график за прием по мерките от СВОМР на СНЦ "МИГ Аврен-Белослав" за 2018