Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

02.07.2019

МИГ „Аврен-Белослав“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ от СВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.074 „МИГ „Аврен-Белослав“, 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ от СВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“.

????Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

?Насърчаване на местни инициативи за заетост в подкрепа на безработни или неактивни лица, подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи и валидиране на придобитите компетенции;
?Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.
?Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Аврен-Белослав“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
????Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
????Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
????Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
????Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
????Въвеждане на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда.

????‍????Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
(https://umis2020.government.bghttp://mig-avren-beloslav.com и интернет страницата на МИГ)

?????Краен срок за представяне на предложенията:
Първи краен срок за кандидатстване: 5.08.2019 г., 17:00 часа;

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg