Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Дейности и събития

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Община Аврен, съвместно с  община Белослав провеждат поредица от информационни срещи, семинари, кампании и др. на териториите на двете общини за информиране на местното население за целите и дейностите в изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД50-181 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с Бенефициент Община Аврен.
Процесът за създаване на местно партньорство на територията на Община Аврен и Община Белослав, което да прерасне в учредяването на Местна Инициативна Група се основава на характерните потребности и потенциал на двете общини, както и на визията им за развитие на района.
Основни цели на настоящия проект са:
подпомагане процеса по създаване на Местна инициативна група и подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такава група на местно ниво;
подпомагане на процеса за подготовка на многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от повече от един от Европейските фондове;
подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегията по повече от един фонд;
насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие с цел подкрепа за популяризиране на местната идентичност.
 
Мотивите за изграждане на МИГ по смисъла на политиката на Европейския Съюз за развитие на селски райони са:
активизиране на жителите на двете общини за идентифициране на собствените ресурси – човешки, природни, икономически и културно-исторически;
успешно разработване на приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно развитие, като бъдещите получатели на субсидиите сами да проявят нужната активност и да прилагат своите идейни предложения или готови проекти.
Целта на днешния информационния семинар е за информиране на местното население за процеса по създаване и функциониране на Местната инициативна група и възможностите за финансиране на Стратегията по повече от един фонд по Подхода  Водено от общностите местно развитие.
Виж още