Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА в гр. Белослав

11.06.2019

Днес, 11.06.2019 г. в 10 ч., в конферентната зала при Община Белослав, екипът на Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ проведе еднодневна среща за запознаване с индикативния годишен работен график за 2019 г. за отваряне на процедури по мерки от Стратегията за Водени от общностите местно развитие за територията на МИГ  „Аврен-Белослав“. На информационната среща присъстваха жители на град Белослав, с. Страшимирово, с. Разделна и представители на местния бизнес. Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ, която детайлно представи процедурите, които предстоят да се отворят през 2019 г.. В хода на проведенета дискусия, участниците получиха изчерпателни отговори на своите въпроси. В заключение, присъстващите се запознаха с индикативната годишна работна програма на МИГ, като бяха убедени, че на всеки един етап могат да рзчитат за съдействие от страна на екипа на Местна инициативна група.