Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Информационни дни по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

19.02.2019

На 15.02.2019 г. от 10 ч. в конферентната зала при Община Белослав и от 11:30 ч. конферентната зала при Община Аврен, екипът на Местна инициатвна група „Аврен-Белослав“ проведе Информационна среща по обявен прием в ИСУН, по  процедура: BG06RDNP001-19.155 по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони. На информационната среща присъстваха представители на местния бизнес от общините Белослав и Аврен. Областният информационен център-Варна също се включи в информационният ден, като представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Област Варна. Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ,  която детайлно представи насоките за кандидатстване по отворената процедура към настоящия момент. В хода на проведенета дискусия, участниците получиха изчерпателни отговори на своите въпроси. Присъстващите се увериха, че на всеки един етап от осъществяването на идеите им могат да рзчитат за съдействие от страна на екипа на Местна инициативна група.