Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Информационни срещи в с. Аврен и гр. Белослав

23.12.2019

Днес, 23.12.2019 г. в заседателните зали на Община Белослав и Община Аврен, екипът на Местна инициатвна група „Аврен-Белослав“ проведе еднодневна среща за представяне на мерки от СВОМР и възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне през 2020 г. мерки, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД50-44/19.04.2017 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии  за Водено от общностите местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, финансиран по ПРСР за периода 2014-2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ. Участниците в събитието разгледаха възможностите за финансиране, заложени в Индикативния годишен работен график за 2020 г. получиха конкретни отговори на своите въпроси. Присъстващите бяха приканени да споделят своите идеи и желанието си за кандидатстване с проекти към МИГ както и да разпространят информацията сред заинтерисовани лица. Бяха дискутирани проблемите, с които се сблъскват потенциалните бенефициенти. По време на срещите, участие взе и  Председателя на УС на МИГ- г-жа Деница Тодорова.