Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Информационни срещи по Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване ...

12.06.2019

Днес, 12.06.2019 г., в 10 ч. в конферентната зала при Община Белослав и в 11 ч. в конферентната зала при Община Аврн, екипът на Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ проведе информационна среща по обявен прием за набиране на проектни предложения по процедура: BG05M9OP001-2.054 Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ  „Аврен-Белослав“. На информационната среща присъстваха жители и представители на общинските администрации на Общините Аврен и Белослав, както и представители на неправителствения сектор. Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ, която изчерпателно представи насоките за кандидатстване по настоящата процедура. В хода на проведенета дискусия, всички участници получиха отговори на своите въпроси и се убедиха, че могат да разчитат на помоща и подкрепата на екипа на Местна инициативна група.