Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН НОВ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"

24.02.2023

Днес се подписа нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Аврен – Белослав.
 
Договор BG06RDNP001-19.103-0004-C01 „Закупуване на техника за етерично-маслени и зеленчукови култури"   е по процедура BG06RDNP001-19.103-S1 "Инвестиции в земеделски стопанства" ,  финансиран чрез Оперативна Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 с бенефициент „ТЕРА КАМЧИЯ “ ЕООД с. Дъбравино, община Аврен, на стойност 391 160.00 лв. и срок на изпълнение от 24.02.2023 г. до 24.02.2025 г. 
Инвестиционният проект е насочен към модернизиране на машинния парк на кандидата с цел оптимизиране на разходите, повишаване ефективността от дейността на стопанството и подобряване качеството на произвежданата продукция и улесняване на работния процес, чрез подобряване условията на труд.
По проекта ще бъде  закупена самоходна пръскачка Mazzotti, модел MAF 4240 , чрез което ще се повиши конкурентоспособността на фирмата и ще се осигурят условия за дългосрочно устойчиво развитие на стопанството.