Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

„МИГ АВРЕН -БЕЛОСЛАВ“ С ПЪРВИ ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СТРАТЕГИЯТА СИ.

10.03.2019

В началото на м. март, Председателят на СНЦ „Местна инициативна група Аврен-Белослав“ и заместник кмет на Община Белослав - г-жа Деница Тодорова подсписа първите договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството на икономиката. Те са по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.027 МИГ Аврен-Белослав „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020), в изпълнение на Стратегия „Водени от общностите местно развитие“ на МИГ Аврен - Белослав, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Бенефициенти са „БУЛМАК 2005“ ЕООД и „ИНХОМ“ ООД, които получават общо 580 788, за да подобрят дейността си. Общата стойност на проекта на „БУЛМАК 2005“ ЕООД е 389 510.17 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 327 188.54 лева, а собственото финансиране – 62 321.63лева. Със спечелените средства в рамките на проекта, фирмата ще подобри качеството на произвежданите продукти, затвърди позициите на настоящите пазари и навлизане на нови такива, създаване на нови работни места и подобряване на производственият капацитет и конкурентоспособността на територията на МИГ Аврен-Белослав. „ИНХОМ“ ООД печели безвъзмездно 92 889.00лева, а собственото финансиране на кандидата е в размер на 10 321.00 лева. С тези средства фирмата ще реализира инвестиции за опазване на околната среда, вкл. такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към тях както и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
Предстои подписването на още договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за бенефициенти от частния сектор по проекти от мярка 19.2/4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и BG16RFOP002-2.038-S1 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

В момента протича оценка на проектните предложения по Мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“.