Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

На 12.02.2020 г. г-жа Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав и Председател на Управителния с

13.02.2020

На 12.02.2020 г. г-жа Деница Тодорова – Зам. кмет на община Белослав и Председател на Управителния съвет на МИГ „Аврен - Белослав“ подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Дигитални местни инициативни групи”.
Проектът на МИГ „Аврен - Белослав“, одобрен от Управителния орган на Програмата за развитие на селските райони, получава финансиране по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на 7 месеца ще бъдат изпълнени дейности, насочени към подготовка и разработване на проект за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество „Дигинални МИГ-ове“, в резултат на който ще се спомогне за  развитието на териториалното сътрудничество на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ с местни инициативни групи от други европейски страни с цел обмяна на опит и добри практики за повишаване конкурентоспособността на местната икономика чрез разработването на иновативна форма за активна комуникация на местно и транснационално ниво съчетаваща информационните технологии и социалната комуникация. Обмяната на опит и добри практики между местните общности от различни страни членки на ЕС ще допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ за осигуряване на по-добро качество на живот, съхраняване на природно и културно наследство и развитие на местния потенциал.
 
Асоциирания партньор по настоящия проект е  МИРГ „Аспарухово-Белослав-Аксаково“ , а потенциалните партньори са сходни местни инициативни групи от Литва (МИГ „Бирзай“ и МИГ „Пеневезис“  и други страни от ЕС).
 
Проектът ще бъде финансиран по ПРСР от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.