Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обучение „Възможности за достъп до заетост....

21.06.2019

Днес, 21.06.2019 г. в 10 ч., в конферентната зала при Община Аврен, екипът на Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ проведе еднодневно обучение на тема: „Възможности за достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ  „Аврен-Белослав“. На обучението присъстваха представители на 10 представителя на  бизнеса  и служители на Общинска администрация – Аврен. В хода на обучението бяха споделени идеи за бъдещи проекти от присъстващите и обсъдени възможностите за финансиране. Представени бяха възможностите за финансиране на проектни идеи за задоволяване на потребностите на лицата търсещи работа. Участниците отчетаха обучението като ползотворно и навременно.