Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обучение „Възможности за достъп до заетост...." гр. Белослав

20.06.2019

Днес, 20.06.2019 г. в 10 ч., в конферентната зала при Община Белослав, екипът на Местна инициатвна група „Аврен-Белослав“ проведе еднодневно обучение на тема: „Възможности за достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ  „Аврен-Белослав“. На обучението присъстваха представители на Бизнес секторите и служители на Общинска администрация – Белослав. Срещата бе водена от г-жа Нели Михайлова – Изпълнителен директор на МИГ, която обстойно представи насоките за кандидадтставне по процедурата, която предстои да се отвори. В хода на обучението бяха споделени идеи за бъдещи проекти от присъстващите и обсъдени възможностите за финансиране. Участниците отчетаха обучението като ползотворно и навременно.