Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обучение „Възможности за подобряване на равния достъп..."-с. Аврен

28.06.2019

Днес, 28.06.2019 г. в 10 ч., в конферентната зала при Община Аврен, екипът на Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ проведе еднодневно обучение на тема: „Възможности за подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ  „Аврен-Белослав“. На обучението присъстваха 20 представителя на общинска администрация Аврен, представители на работодателите, граждани, интерисуващи се от мерките за финнасиране чрез МИГ-а. Присъстващите получиха знания, свързани с  възможностите за подобряване на равния достъп. Получиха информация за предстоящите поцедури свързани с финансиране на проектни предложения предоставящи възможностите за задоволяване на идентифицираните потребности от професионална квалификация и заетост.