Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОДПИСАН НОВ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ МИГ АВРЕН – БЕЛОСЛАВ

13.04.2022

На 07.04.2022 г. се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект "Цех за екосъобразно производство на сух лед", с бенифициент ЕТ „Соня Иванова – Белослав“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на МИГ „Аврен – Белослав“.

Проектът „Цех за екосъобразно производство на сух лед“ е на обща стойност в размер на 391 156.61 лева, а безвъзмездната финансова помощ е за сумата до 287 367.46 лева. Срокът на изпълнение е 36 месеца.

Проектното предложение цели стимулиране развитието на икономиката на територията на МИГ „Аврен – Белослав“ и разкриването на нови работни места. В рамките на проекта ще бъде извършен основен ремонт на цех за производство на сух лед и ще се достави и монтира фотоволтаична автономна система.