Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Предстоящи информационни събития на СНЦ

27.05.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за планираните информационни събития във връзка с прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ по дати и място на провеждане:

- Еднодневна среща за запознаване с индикативния годишен работен график за 2019 г. за отваряне на процедури по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“.
11.06.2019 г. от 10:00 часа 
гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав;

- Еднодневна среща за запознаване с индикативния годишен работен график за 2019 г. за отваряне на процедури по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“. - 
13.06.2019 г. от 10:00 часа
с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен;

-Информационна среща по обявен прием за набиране на проектни предложение по процедура: BG05M9OP001-2.054 Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ 
12.06.2019 г. от 10:00 часа 
гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав;

-Информационна среща по обявен прием за набиране на проектни предложение по процедура: BG05M9OP001-2.054 Мярка 19.2/2.2-3 ????„Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ - 
-12.06.2019 г. от ?11:00 часа 
-с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен;

- Еднодневно обучение: Тема: Възможности за достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица 
20.06.2019 г. от 10:00 часа 
гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав

- Еднодневно обучение: Тема: Възможности за достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица
21.06.2019 г. от 10:00 часа 
с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен;

- Еднодневно обучение: Тема:Възможности за подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи 
27.06.2019 г. от 10:00 часа 
гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав;

- Еднодневно обучение: Тема: Възможности за подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи
28.06.2019 г. от 10:00 часа 
с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен;

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Екипът на СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав"