Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с бенефициент

13.03.2020

Днес, 13.03.2020 г., екипът на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ посети на място производствената база на "Булмак 2005" ЕООД в село Езерово, община Белослав, във връзка с приключване изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, по Процедура BG16RFOP002-2.027 МИГ „Аврен-Белослав“ „Подобряване на производствения капацитет в МСП, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между "Булмак 2005" ЕООД /Бенефициент/, СНЦ „Местна инициативна група Аврен – Белослав“ и Ръководителя на УО на ОПИК, чрез Стратегия за местно развитие, в изпълнение на Подхода Водено от общностите местно развитие.

Закупена и въведена в експлоатация е Машина за рязане със CNC управление, осигуряваща технологично решение за плазмено и газо-кислородно рязане с висока прецизност, скорост и ефикасност, която ще допринесе за повишаване на производствения капацитет на фирмата и увеличаване на обема на износа.
Целите, които се постигнат след придобиването на CNC машината са:
- подобряване и разширяване на пазарните позиции на предприятието;
- разкриване на нови работни места;
- намаляване на себестойността на произвежданите изделия;
- навлизане на нови пазари;
- увеличаване обема на износ.

Постигането на специфичните цели ще доведе до устойчив растеж, по-високи продажби, запазване на работните места и разкриване на нови такива. Чрез реинвестирането на генерираните печалби предприятието ще продължи да обновява технологичния си парк, ще запази тенденцията за повишаване качеството на предлаганите изделия при по-ниска себестойност. Всички тези резултати водят до трайно повишаване на конкурентоспособността на "Булмак 2005" ЕООД, като това ще доведе до постигане на основните цели и бъдещата устойчивост на резултатите.

————————————————————-

С реализацията на настоящия проект се постига една от основните стратегически цели на Стратегия „Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Аврен - Белослав“, а именно:
- Стратегическа цел: Устойчиво развитие на местната икономика основано на собствения потенциал и териториална идентичност, насърчаване на иновационната активност, стимулиране на растеж и заетост за по-добро качество на живот.
- Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, жизнеспособността на стопанствата и възможностите за създаване на местен бизнес.
- Специфична цел 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и заетост, подобряване на производствения и управленски капацитет в МСП, насърчаване въвеждането на иновации за осигуряване на растеж и устойчив бизнес.