Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Проведе се пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0002 “Активно включване за по-добър живот в

06.03.2020

Информация във връзка с проведена пресконференция по
проект BG05M9OP001-2.054-0002 “Активно включване за по-добър живот в Община Аврен"

Днес, 06.03.2020 г. от 10:00 до 10:30 часа в с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ №8, зала "Просвета" при община Аврен, бе проведена встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-2.054-0002 "Активно включване за по-добър живот в Община Аврен". Проектът се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен-Белослав“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

На пресконференцията присъстваха Костадин Петров – ръководител на проекта, Киркор Нишанян – координатор, Теодора Георгиева – счетоводител, специалисти, гости.

Екипът на проекта направи кратко резюме на проектните дейности, и представи необходимите документи за кандидатстване за потребители и специалисти.