Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СКЛЮЧЕН НОВ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА НА СНЦ „МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ

01.03.2023

На 28.02.2023 г. се сключи нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Аврен – Белослав.
 
Договор BG06RDNP001-19.052-0002-C01 „ Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци и Близнаци, община Аврен "   е по процедура BG06RDNP001-19.052-S1 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура",  финансиран чрез Оперативна Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 с бенефициент „Община Аврен “  с. Аврен, община Аврен, на стойност 375 739.95 лв. и срок на изпълнение от 28.02.2023 г. до 30.06.2025 г. 
Дейностите по проекта предвиждат цялостно асфалтиране на участъците от уличната мрежа в двете населени места като целта е привеждане на горепосочените участъци в годно експлоатационно състояние и осигуряване на комфорт при пътуване, както и безпрепятствен достъп до имотите.
Чрез подобряването на публичната инфраструктура, ще се стимулира местното развитие, растежа и подобряването на екологичната и социално-икономическата устойчивост на района, и ще се подобри качеството на живот и привлекателността на територията.