Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Списък на предложени за отхвърляне на етап АСД

17.04.2019

СПИСЪК на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „Административно съответствие и допустимост“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.155  МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  19.2/6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ може да намерите тук