Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОМЕНИ 2 В ОБЯВА И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 19.2/6.4

11.08.2023

СЪОБЩЕНИЕ
 за промени в
обява и в условия за кандидатстване по
процедура чрез подбор на проектни предложения
с няколко крайни срока за кандидатстване
BG06RDNP001-19.666 –
МИГ Аврен-Белослав
19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
към Стратегията за ВОМР, финансирана по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
 
 
В изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-44/ 19.04.2017 г., СНЦ „МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ информира за следните планирани промени на основание чл. 46а, ал. 6, т. 2 от Наредба 22/14.12.2015 г. в обявата и насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.666 - МИГ Аврен-Белослав 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:
 
1. Увеличаване на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата с 347 671.72 лв. – от 417 681.65 лв. на 765 353.37 лв.
 
 2. Определяне на общия размер на безвъзмездната финансова помощ по трети прием по процедурата на 404 022.39 лв.
 
3. Определяне на максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по трети прием по процедурата за проект, който не включва дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) на 293 370.00 лв.
 
4. Промяна на крайния срок за подаване на проектните предложения:
- 30.11.2023 г. 17:00 часа и начало на приема 01.09.2023 г.
 
Проект Обява 6.4 изменена с увеличен фин. ресурс 2

Проект Условия за кандидатстване 6.4 изменени с увеличен фин. ресурс 2

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 18.08.2023 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com както и на адрес ИСУН 2020 (government.bg)
Потенциалните кандидати могат да дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.