Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ В БУРГАС

16.05.2022

МИГ "Аврен-Белослав" взе участие в Международна конференция в Бургас, по случай 30-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР /Водено от общностите местно развитие в Европейския съюз, която се проведе на 10.05.2022 г. По време на международното събитие беше проведено изложение – базар с местни продукти и занаятчийски произведения от териториите на местните инициативни групи от България и Румъния.