Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Шести подписан договор за предоставяне на БФП към стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ Аврен - Белослав

16.03.2020

На 12.03.2020 г. година се подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Дигитален архив“, с бенефициент „Дигитален архив“ ООД - бенефициент по процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.041 МИГ Аврен – Белослав“ „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“, по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. , финансиран от Стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна група Аврен – Белослав.

Проектът „Дигитален архив“ е на обща стойност в размер на 386 799, 94 лв. без ДДС, а безвъзмездната финансова помощ възлиза на 90% от одобрените разходи. Срокът на изпълнение е 6 месеца.

Проектното предложение цели повишаване на конкурентоспособността на местната икономика на територията на МИГ „Аврен-Белослав“ и създаване на местен бизнес, чрез предприемачество в областта на културните и творчески индустрии. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване за дигитализация на културното и историческо наследство и предоставяне на услугата „дигитален архив“. В резултат ще се разнообрази местната икономика и ще се създадат предпоставки за устойчив бизнес и заетост чрез внедряване на нови технологии в опазването и съхранението на културното и историческо богатство на територията.