Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ВОМР

28.04.2016

П О К А Н А  ЗА  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ВОМР
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Г-н Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен, съвместно с партньорите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз и на основание подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-181/07.12.2015г., Ви канят да присъствате на обществено обсъждане на Стратегията ВОМР в населените места на териториите на общините Аврен и Белослав, както следва:

Заседателна Зала „Просвета“ при Общинска администрация Аврен, община Аврен, област Варна - 28.04.2016 г. от 14:00 часа;
Конферентна зала – Общинска администрация Белослав, гр. Белослав, община Белослав, Област Варна - 03.05.2016 г. от 14:00 часа;
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН