Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обява за прием по мярка "Активно приобщаване..."

23.05.2019

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M9OP001-2.054 МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“  ПО МЯРКА 19.2/2.2-3 АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ „АВРЕН- БЕЛОСЛАВ“ , ФИНАНСИРАНА ПО ОП"РЧР" 2014 – 2020 Г.
(публикувано на 23.05.2019 г.)

МИГ „Аврен-Белослав“ с подкрепата на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти за безвъзмездна помощ  № BG05M9OP001-2.054  Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Аврен- Белослав“ .Условията за кандидатстване и приложенията към тях можете да изтеглите от тук:
както и на адрес:https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f1ad1384-b4f2-4242-905f-c6cb9d2c18ca
Краен срок за подаване на проектни предложения:  1.07.2019