Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обява за прием по мярка „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни

09.08.2019

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура  №BG05M9OP001-1.075 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ 
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.
Целта на процедурата е подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила за устойчиво интегрирана на пазара на труда и социално включване чрез трудова заетост.
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Аврен-Белослав“.
 Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права, психологическо подпомагане.
  3. Предоставяне на мотивационно обучение;
  4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  6. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
  7. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;
 
Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 391 166 лв.
•             Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 9 779,15 лева
•             Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева
Краен срок за кандидатстване: 25.09.2019 г., 17:00 часа
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: 
http://mig-avren-beloslav.com и еumis2020.government.bg.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg , където е налично ръководство за работа със системата.