Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обява за прием по мярка „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

08.08.2019

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ
ВG16RFOP002-1.021 МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ – „ПОДКЕРПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет „Технологично развитие и иновации“.
Целта на процедурата е да се насърчи въвеждането в практиката на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав.
Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
2. Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
3. Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативната продуктова и/или производствена иновация.
4. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.
5. Дейности за информиране и публичност.
Изпълнението на проектите следва да води до внедряване на продуктова и/или производствена иновация, попадаща  в обхвата на тематичните области на  Иновационната стратегия за интелигента специализация.
Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ.  
Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 391 166,00 лева.    
Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения: 31.10.2019 г. 17.00 часа и 30.11.2019 г. 17.00 часа.
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://umis2020.government.bg; http://mig-avren-beloslav.com и интернет страницата на МИГ в рубриката "Прием")