Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обява за прием по мярка "Подобряване на равния достъп ......"

02.07.2019

МИГ „Аврен-Белослав“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.074  „МИГ „Аврен-Белослав“, 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“  от СВОМР на  МИГ „Аврен-Белослав“.
 
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.
 
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Аврен-Белослав.
 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
 
1.         Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация и/ или за придобиване на нова;
2.         Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
3.         Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот;
4.         Разработването и внедряване на системи за съобразено с нуждите на работодателите обучение на заети лица, отговарящи на високи стандарти за качество;
5.         Въвеждане на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заетите съобразно нуждите на пазара на труда.
       
 
 
 
Общ бюджет по тази покана: 312 932,80 лв.
 
  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 9 779,15 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 195 583,00 лева
 
Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: (https://umis2020.government.bg; http://mig-avren-beloslav.com и интернет страницата на МИГ в рубриката "Прием")
 
Краен срок за представяне на предложенията: 05.08.2019 г. 17:00 часа.
 
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, където е налично ръководство за работа със системата.