Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Обява прием по мярка 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

17.12.2018

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19.155  МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ  19.2/6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ “АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“ , ФИНАНСИРАНА ПО ПРСР 2014 – 2020 г


МИГ Аврен-Белослав с финасовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони в изпълнение на подхода Водени от общностите местно развитие ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти  BG06RDNP001-19.155  МИГ Аврен-Белослав  19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ “Аврен-Белослав“ с два срока  за кандидатстване Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) .Насоките за кандидатстване и приложениеята към тях можете да изтеглите от тук:
 
както и на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ce28d56b-af8e-464c-8089-ddd641845258
Краен срок за подаване на проектни предложения: Начало на първи прием: 17.12.2018 година  и краен срок 28.02.2019 година, 17:00 часа
Начало на втори прием: 1.03.2019 година и краен срок 31.03.2019 г. 17:00 часа.
Бюджета за вторият прием ще бъде остатъчния наличен финансов ресурс след първия прием.