Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за обществено обсъждане

20.04.2016

Във връзка с реализиране дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз, Общинска администрация Аврен кани всички представители на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на Общините Аврен и Белослав, на неформалните лидери, експерти в различни области на социално-икономическото развитие /Земеделски производители, преработвателните компании, работещите в сферата на туризма, представителите на местните НПО, социални и културни институции и местната власт/ на ЧЕТВЪРТА ЕДНОДНЕВНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА за осигуряване качество на процеса на консултиране на Стратегията с представителите на заинтересованите страни и местната общност, повишаване капацитета на участниците за етапите на стратегическото планиране.
Заповядайте на 22.04.2016г. от 13.00ч. в НЧ "Пробуда" , общ.Белослав, обл.Варна