Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за обществено обсъждане в община Белослав

02.05.2016

Във връзка с реализиране дейностите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз, Общинска администрация Белослав кани всички представители на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор на територията на Общините Аврен и Белослав, на неформалните лидери, експерти в различни области на социално-икономическото развитие /Земеделски производители, преработвателните компании, работещите в сферата на туризма, представителите на местните НПО, социални и културни институции и местната власт/ на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен – Белослав за осигуряване подкрепата и активното участие на заинтересованите страни в развитието на територията. Информиране на местните общности за успешното прилагане на Подхода ВОМР на територията на двете общини в рамките на проекта.
Заповядайте на 03.05.2016г. от 14.00ч. в конферентната зала на община Белослав.