Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за Общо събрание на членовете на СНЦ "Аврен-Белослав"

17.01.2019

 
Уважаеми членове на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Аврен - Белослав”,
На основание чл.24 ал.1 от Устава на   Сдружението, Управителния съвет   на  Сдружение  с нестопанска цел  „Местна инициативна група Аврен - Белослав” свиква редовно Общо събрание на сдружението, което ще се проведе в четвъртък  на 24.01.2019 г. от 15:00 часа, в сградата на Община Белослав, Заседателна зала, находяща се в гр. Белослав, – П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики” № 23, община Белослав, Област Врна.
 
 
При следния      ДНЕВЕН    РЕД:
 
  1. Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР)  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на МИГ „Аврен –Белослав“ за 2018 година.
 
  1. Приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Аврен –Белослав“ за 2018 година.
 
  1. Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Аврен –Белослав” за 2018 година.
 
  1. Приемане бюджета СНЦ „МИГ Аврен –Белослав” за 2019 година.
 
 
При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, в 16:00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.