Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за участие в информационни кампании

10.03.2016

изтегли покана

П О К А Н А  ЗА  УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
 
Уважаеми дами и господа,
 
Г-н Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен, съвместно с партньорите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз и на основание чл. 15, ал. 1, т.3 от Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-181/07.12.2015г., Ви канят да присъствате на организираната  информационна кампания в населените места на територията на община Аврен, както следва:
 
  • Народно Читалище„П.Р. Славейков – 1901“, с. Аврен, ул. „Кирил и Методий“ № 1, община Аврен, област Варна - 12.02.2016 г. от 11.00 часа;
  • Народно Читалище„Н. Й. Вапцаров – 1908“, с. Синдел, община Аврен, област Варна - 12.02.2016 г. от 13.30 часа;
 
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН