Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Покана за участие в информационни срещи - 15.02.2019 г.

05.02.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение, Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на информационен ден във връзка с текущия прием в ИСУН за проектни предложения по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.155 - 19.2/6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на Местна инициативна група „Аврен - Белослав“.

Информационния ден ще се проведе на 15.02.2019 г. от 10:00 часа в Заседателна зала при Общинска администрация - Белослав и от 11.30 ч. заседателна зала при община Аврен.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЕКИПЪТ НА СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"