Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ

27.10.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:
 
Уважаеми госпожи и господа,
 
С настоящето съобщение, имаме удоволствието да Ви уведомим за планираните обучения  за управление и изпълнение на проекти по мерки от СВОМР на МИГ "Аврен - Белослав",  по дати и място на провеждане, както следва:
- на 29.10.2020 г. от 11:00 часа в гр. Белослав – заседателна зала при Община Белослав;
- на 30.10.2020 г. от 11:00 часа в с. Аврен - заседателна зала при Община Аврен

Екип на МИГ "Аврен - Белослав"