Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 19.2/4.1

05.07.2023

СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по 19.2/4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав.

1. Условия за кандидатстване.
2. Условия за кандидатстване - приложения.
3. Условия за изпълнение.
4. Условие за изпълнение - приложения.
5. Проект на обява за обявяване на процедурата за прием на проектни предложения.

Писмени предложения и коментари по така представената информация могат да се изпращат в срок до 12 юли 2023 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com както и на адрес ИСУН 2020 (government.bg)

Потенциалните кандидати могат да дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението  на мерките.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”.