Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ

18.03.2016

Изтегли покана

П О К А Н А  ЗА  УЧАСТИЕ В РАБОТНИ СРЕЩИ
СВЪРЗАНИ С КОНСУЛТИРАНЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯТА
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Г-н Емануил Манолов - Кмет на Община Аврен, съвместно с партньорите по проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) на Европейски съюз и на основание подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД50-181/07.12.2015г., Ви канят да присъствате на организираните  работни срещи свързани с консултиране за подготовка на стратегията в населените места на териториите на общините Аврен и Белослав, както следва:
 
  1. Народно Читалище „Христо Смирненски - 1926“, с. Здравец, община Аврен, Област Варна - 22.03.2016 г. от 14:00 часа;
  2. Заседателна Зала – Общинска администрация Белослав, гр. Белослав, община Белослав, Област Варна – 29.03.2016 г. от 13:00 часа. 
 
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АВРЕН