Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Анализи на територията

Извършени анализи на територията на СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав"  2022 година:
Извършени анализи на територията на СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав"  2020 година:

Извършени анализи на територията на СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав"  2019 година:

Извършени анализи на територията на СНЦ "Местна инициативна група Аврен - Белослав"  2018 година:
Тук може да намерите информация за извършени анализи на територията при изготвянето на СВОМР през 2015-а година: