Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Лидер/ВОМР

ИЗБРАНИ най-добри практики по Лидер
Обсерваторията на селските райони към Европейската комисия издава периодично обобщено представяне на най-добрите практики, реализирани чрез прилагане на подхода „ЛИДЕР“. Всяка публикация представя по 25 успешни проекта от общо 15 страни, в които се прилага подходът. Темите на практиките са разнообразни, обхващащи всички сфери на конкурентноспособно развитие на селските райони.
Изтегли от тук.

Кратка информация за ЛИДЕР и МИГ
“ЛИДЕР” – подход за равитие на селските райони
ЛИДЕР като част от политиката за развитие на селските региони в ЕС
Прилагането на ЛИДЕР започва през 1991 г. като пробна инициатива в рамките на ЕС. Основната цел е придобиване на повече самостоятелност и разнообразяване живота на хората в селските региони. До момента са осъществени три програми ЛИДЕР /ЛИДЕР I, ЛИДЕР II, ЛИДЕР +/, като прилагането им е било по желание. Трите пробни програми дават много добри резултати за териториите, на които хората са решили да ги прилагат. По тази причина през 2005 г. се приема Регламент 1698на Съвета /ЕС/, с който подходът ЛИДЕР става задължителен елемент от Политиката за развитие на селските региони на ЕС. ЛИДЕР се прилага като Ос 4 от националните Програми за Развитие на Селските Райони – ПРСР.
Седем уникални принципа на ЛИДЕР – формула за постигане на желаните резултати
Териториален подход – основава се на разбирането, че всеки отделен селски регион е различен от останалите. Това изисквапланиране и практическо прилагане на специфични стратегии за развитие, които вземат предвид местната околна среда и ресурси. Стратегията за местно развитие /СМР/ се съобразява със силните и слаби страни на конкретната територия. За да бъдат отделните стратегии ефективни, има изискване територията да бъде еднородна, с достатъчно човешки, финансов и икономически ресурс.
Местни Инициативни Групи – МИГ – това са публично-частни партньорства между местната общинска администрация, бизнеса и неправителствените организации на територията. Публично-частното партньорство е нова форма на сътрудничество между администрацията /държавна или общинска/ и предприемачите, при която те обединяват ресурси, знания и усилия за постигане на обществено значима цел.
Всяка територия, прилагаща подхода ЛИДЕР, има една МИГ, която разработва и осъществява Стратегията за местно развитие /СМР/.
Подход “Отдолу – нагоре” – при изработването и прилагането на СМР се разчита на идеите, проектите и инициативите на местните общности. Това означава хората с визия за развитие на региона активно да се включат в процеса на създаване на МИГ и СМР, а именно – участие в дискусии по време на срещите с обществеността, участие в обучения, даване на предложения какво да се включи в Стратегията за местно развитие, кандидатстване с лични проекти към МИГ.
Многосекторен подход – това означава, че при разработката на СМР и при избора на проекти, които ще бъдат финансирани, се търси развитие на цялата територия, за която работи МИГ, а не само на отделни сектори. Целта е да се постигне сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище /икономически, културни и свързани с околната среда/ за постигане на обща цел – повишаване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности на територията на Община Разлог.
Иновации – Подходът ЛИДЕР дава предимство на проекти, развиващи ресурси, които са неизследвани, пренебрегвани илиподценявани до този момент на територията на Общината; финансират се нови начини за популяризиране на местни ресурси и продукти; с предимство се ползват тези проекти, които предлагат разработване на нови продукти и внедряване на нови за територията процеси, услуги и др.
Сътрудничество – чрез подхода ЛИДЕР Местната Инициативна Група има възможност да предприема общи действия и да разработва съвместни проекти с други МИГ на територията на страната, в съседни страни в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество или с някоя от над 1300 МИГ в Европейския съюз. Принципът “Сътрудничество” се отнася до работа по конкретен проект на две или повече Местни Инициативни Групи.
Работа в мрежа – подходът ЛИДЕР дава възможност за обмяна на практики и взаимни обучения между МИГ, селките райони, техните администрации и организации, имащи отношение към развитието на селските райони; насърчава сътрудничеството чрез създаване на връзки между различни МИГ. Принципът “Работа в мрежа” се отнася до изграждане на дългосрочни партньорски отношения между организации, които имат обща цел – повишаване на благоденствието и привлекателността на територията, върху която функционират.
Допълнителна информация може да намерите тук…