Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

МИГ "Аврен-Белослав"СНЦ "МИГ АВРЕН - БЕЛОСЛАВ"
 
Процесът за създаване на местно партньорство на територията на Община Аврен и Община Белослав, с население от общо 19 843 жители, което да прерасне в учредяването на Местна Инициативна Група се основава на характерните потребности и потенциал на двете общини, както и на визията им за развитие на района. Сформирането на местно партньорство като неформално обединение за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е инициирано от представители на заинтересованите страни от частния сектор, гражданското общество и неправителствените организации, подкрепено от Кметовете на Общините Аврен и Белослав. Обединението на двете общини се обуславя и от факта, че те имат обща и непрекъсната граница, хомогенност и интереси.

Община Аврен е избрана за водещ партньор в местното партньорство и кандидат за финансовата помощ по проекта, тъй като освен опит при изпълнението на проекти, финансирани по различни европейски структурни и инвестиционни фондове, разполага с административен капацитет, внедрени добри практики за финансово управление и контрол на публични средства, както и с ресурси, които ще бъдат на разположение за осигуряване качественото и срочно изпълнение на всички дейности.

Налице е взаимен интерес за извършване на дейности за постигане целите на подмярка 19.1, а именно:
 • подпомагане процеса по създаване на Местна инициативна група и подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такава група на местно ниво;
 • подпомагане на процеса за подготовка на многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана от повече от един от Европейските фондове;
 • подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на Стратегията по повече от един фонд;
 • насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие с цел подкрепа за популяризиране на местната идентичност.


Създаването на „Местна Инициативна Група Аврен–Белослав“ е един шанс за по-слаборазвитите общини да подпомогнат процеса по създаване на работни места и намаляване на обезлюдяването в селските райони; развитието на алтернативни икономически дейности и на иновативни подходи или производства; преодоляване на дисбаланса чрез подпомагане на субектите в реализирането на малки проекти. Изготвянето и прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие е насочено към устойчивото развитие в различни сектори на двете общини чрез обединяване и мобилизиране на наличните човешки и финансови ресурси от публичния, частния и гражданския сектор при реализиране на съвместни проекти, обединяване на местните заинтересовани страни около общи проекти и мултисекторни дейности за постигане на синергия по отношение прилагането на Подхода Водено от общностите местно развитие.

Необходимостта, евентуалната роля и очакваното въздействие от сформирането на МИГ е с фокус върху обединението на партньорите от трите сектора, които могат да допринесат за развитието на селските райони в Община Аврен и Община Белослав: земеделски производители, преработвателни, работещи в сферата на туризма, представители на местните НПО, социални и културни институции и местната власт. Очаква се дългосрочна полза от установените партньорства в процеса на работа, сътрудничество и умение за планиране на местно ниво. Мотивите за изграждане на МИГ по смисъла на политиката на Европейския Съюз за развитие на селски райони са:
 • активизиране на жителите на двете общини за идентифициране на собствените ресурси – човешки, природни, икономически и културно-исторически;
 • успешно разработване на приоритетите на Стратегията за водено от общностите местно развитие, като бъдещите получатели на субсидиите сами да проявят нужната активност и да прилагат своите идейни предложения или готови проекти.


Основни дейности по проекта:
 • Учредяване на публично-частно партньорство;
 • Популяризиране на Подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР;
 • Обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията;
 • Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията;
 • Координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № РД50-181 от 07.12.2015 г., сключен Министерство на Земеделието и храните /МЗХ/, Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ и Община Аврен (Водещ партньор).
Стойност на проекта: 57 054, 90 лв.
Период на изпълнение: 9 месеца