Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Стратегия

Територията на действие на МИГ Аврен-Белослав обхваща всички населени места, попадащи в административните граници на граничещите общини Аврен и Белослав - общо 21 (1 град и 20 села), включително административните центрове: с. Аврен и гр. Белослав. Пълния текст на актуалната Стратегия може да видите тук