Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

ИГРП 2018

Актуализиран индикатовен годишен работен график за 2018 към 05.12.2018
Актуализиран индикатовен годишен работен график за 2018 към 01.09.2018
Индикативна годишна работна програма по Стратегия за ВОМР на СНЦ "МИГ Аврен-Белослав"- 2014-2020г. за 2018г.


Актуализирана индикативна годишна работна програма по Стратегия за ВОМР на СНЦ "МИГ Аврен-Белослав"- 2014-2020г. за 2018г.