Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане "Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица....

След съгласуване с УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.075 МИГ „Аврен-Белослав“, Мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ включена в СВОМР на СНЦ МИГ Аврен-Белослав“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „Аврен-Белослав“.
 
1. Условия за кандидатстване
2. Условия за кандидатстване - приложения
3. Проект на Обява за обявяване на процедурата за прием на проектни предложения

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.07.2019 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.