Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане "Подкрепа за внедряване на иновации ...."

След съгласуване с УО на ОПИК СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP002-1.021 МИГ Аврен-Белослав  - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ Аврен-Белослав, 
 
1. Условия за кандидатстване
2. Условия за кандидатстване - приложения
3. Условия за изпълнение и приложенията към тях
4. Обява за обявяване на процедурата за прием на проектни предложения

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 9.07.2019 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.