Програма за развитие на селските региони 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските региони: Европа инвестира в селските региони

Публично обсъждане 19.2/1.6-2 Подобряване на равния достъп ...

След съгласуване с УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“ представя за обсъждане Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2/1.6-2 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ включена в СВОМР на СНЦ МИГ Аврен-Белослав“ от  стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ „Аврен-Белослав“.
 
1. Условия за кандидатстване
2. Условия за кандидатстване - приложения
3. Проект на Обява за обявяване на процедурата за прием на проектни предложения

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 18.06.2019 г. (включително) на следната електронна поща: snc.mig.avren.beloslav@gmail.com.